განხორციელებული პროექტები

ასოციაციას განხორციელებული აქვს შემდეგი საგრანტო პროექტები:

 1. გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით:
 • კახეთის ფერმერ ქალთა ასოციაციის ინსტიტუციური განვითარების მხარდაჭერა(15.09.2013- 15.01.2014წელი).

  ორგანიზაცია  დაფინანსდა 8 000 აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში.

 • კახეთის ფერმერ ქალთა ასოციაციის ინსტიტუციონალური განვითარება (15.07-15.11. 2014 წ.).

  ორგანიზაცია დაფინანსდა 7 000 აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში.

 • ფერმერ ქალთა განვითარების მხარდაჭერა (15.12.2015-15.04.2015 წელი)

            ორგანიზაცია დაფინანსდა 5 000 აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში

 • კახეთის ფერმერ ქალთა ასოციაციის ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის  (18.06-15.11.2015 წ.)

ორგანიზაცია დააფინანსა 9 000 აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში.

 • ფერმერ ქალთა ასოციაციის ინსტიტუციონალური გაძლიერება და გეოგრაფიული გაფართოება (112.15-15.12.2016 წწ.)

     ორგანიზაცია დაფინანსდა 29 900 აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში.

 • ფერმერ ქალთა ასოციაციის ინსტიტუციონალური განვითარება და ცნობადობის გაზრდა (01.04.2017 To 31.1.2018 წწ.)

ორგანიზაცია დაფინანსდა 28999,95 აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში.

 1. მოლი კახეთში
 • „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მეცხოველე ფერმერ ქალთა გააქტიურება და მათი ჩართვა სამთავრობო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში“ (01.06.2014-01.09 2014წ.)

პროექტის ფარგლებში ასოციაცია   დაფინანსდა 5 514 ლარით

 1. ქალთა ფონდი საქართველოში
 • კახეთის ფერმერ ქალთა ასოციაციის ინსტიტუციონალური განვითარება (01.12.2014 – 01.07.2015 წწ.)

ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში მიიღო  5 000 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარის დაფინანსება.

 • ფერმერ ქალთა ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვითი სამართლიანობის კუთხით და მათი ჩართულობის გაზრდა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. (14.03.18 -დან 14.08.18-მდე)

ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში მიიღო დაფინანსება 4000 ევროს ექვივალენტი ლარში.

 1. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი
 • DCFTA-ს შესაძლებლობები და გამოწვევები. (1.09.18 -დან 30.12.18-მდე)

ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში მიიღო დაფინანსება 1000 ევროს ექვივალენტი ლარში.

 1. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი
 • ფერმერ ქალთა ასოციაციის ხილვადობის და პოპულარობის ზრდა. (1.09.18 -დან 30.12.18-მდე)

ორგანიზაციამ პროექტის ფარგლებში მიიღო დაფინანსება 4000 ლარის ოდენობით.