მიმდინარე პროექტები

პროექტის დასახელება:

გენდერულად თანასწორუფლებიანი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა;

დაფინანსება:

დონორი – გაეროს განვითარების პროგრამა,  თანხა 25000 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარში;

ვადები:  01.09.2018-დან:  30.06.2019-მდე;

პროექტის განხორციელების არეალი:

კახეთის, აჭარის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები.